De partner voor de
bouw­materialen­handel

Disclaimer

Nehobo Beton & Staal B.V. (kvk 24247965) is gevestigd op Industrieterrein ‘De Kronkels’, Röntgenweg 3, 3752 LJ Bunschoten (hierna: ‘Nehobo’).

Deze website is het eigendom van Nehobo en wordt beheerd door:

Nehobo Beton & Staal B.V.
Industrieterrein ‘De Kronkels’
Röntgenweg 3, 3752 LJ Bunschoten
Postbus 11, 6669 ZG Dodewaard

NOVAD creatieve merkversterkers
Overstraat 23
3958 BR Amerongen
0343 45 47 04
webonderhoud@novad.nl


Gebruiksovereenkomst

Op deze website is een gebruiksovereenkomst van kracht tussen Nehobo en de bezoeker van de website (hierna: ‘de gebruiker’). Bij de toegang tot en het gebruik van de website, documenten en andere informatie die deze website bevat, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande bepalingen. U wordt verondersteld uw akkoord te hebben gegeven bij het eerste gebruik en vervolgens bij elk nieuw gebruik. Indien u niet akkoord gaat met deze overeenkomst of met een bepaling daarvan, dient u deze website onmiddellijk te verlaten.

Gebruiksvoorwaarden website/informatie

Alle informatie, teksten (zoals specificaties, handleidingen, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto’s, tekeningen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s, producten en/of diensten (hierna: ‘de informatie’) die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Nehobo, haar leveranciers of aan derden en zijn onder meer auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd.

U mag de informatie of gedeelten daarvan, in het bijzonder doch niet uitsluitend de documenten die in deze website zijn opgenomen, uitsluitend gebruiken als informatiemiddel zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Nehobo, het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, te wijzigingen, te distribueren, te verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Nehobo bevindt of via de link naar de website van Nehobo wordt gestuurd. Deep linking (het rechtstreeks doorlinken naar een document of pagina binnen deze website) en framing (het opnemen van informatie van deze website of van gedeelten daarvan in een andere website) zijn zonder voorafgaande toestemming van Nehobo uitdrukkelijk verboden.

Aansprakelijkheid

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. Nehobo noch haar leveranciers staan in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

Nehobo is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens of opbrengsten, persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade en iedere andere schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, zelfs indien Nehobo van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

Het vorenstaande leidt slechts tot uitzondering, indien er sprake is van opzet of grove schuld van Nehobo (opzet of grove schuld van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen daaronder niet inbegrepen).


Links naar andere websites

Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s. Nehobo heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.


Privacy

Nehobo respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Nehobo zal de persoonsgegevens van de gebruiker verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de privacyverklaring die op de website van Nehobo is in te zien. De gebruiker stemt in met het op deze wijze verwerken van zijn persoonsgegevens.

Ter bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker hanteert Nehobo passende beveiligingsmaatregelen.


Auteursrechtinformatie/Copyright notice

©Nehobo dan wel aan haar gelieerde vennootschappen. Alle rechten voorbehouden.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst en die niet in der minne geregeld kunnen worden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. In afwijking hiervan is Nehobo bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van de gebruiker te wenden, indien die woonplaats of vestigingsplaats buiten Nederland ligt.


Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze gebruikersovereenkomst, neemt u dan contact op met Nehobo.

Versie 01-2021

Zomervakantie

In verband met de zomervakantie zijn wij op vrijdag 19 juli vanaf 14.00 uur en in week 30, 31 en 32 gesloten.